හම්දාන් බින් සයීඩ් ශාක ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය දියත් කරයි

හම්දාන් බින් සයීඩ් ශාක ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය දියත් කරයි
ඒජන්සිය විසින් අල් අයින් නගරයේ පිහිටුවන ලද ශාක ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී. කලාපයේ එවැනි ආකාරයේ පළමු මධ්‍යස්ථානය ලෙස සැලකෙන එය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැදගත්කමක් ඇති සියලුම වල් ශාක වර්ග සහ දේශීය කෘෂිකාර්මික විශේෂවල බීජ සහ පටක සංරක්ෂණය කිරීම සහතික කිරීම අරමුණු කරන බවට Al Dhafra කලාපයේ ප