ඩිජිටල් වේදිකාවල නිර්මාණාත්මක කටයුතු සඳහා IPR වල ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආර්ථික අමාත්‍යාංශය නව යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාවට නංවයි

ඩිජිටල් වේදිකාවල නිර්මාණාත්මක කටයුතු සඳහා IPR වල ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආර්ථික අමාත්‍යාංශය නව යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාවට නංවයි
ආර්ථික අමාත්‍යාංශය විසින් බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නව යාන්ත්‍රණයක් ඩිජිටල් වේදිකාවල නිර්මාණාත්මක කටයුතු සඳහා බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් (IPRs) ආරක්ෂා කිරීම සහ හොඳම ජාත්‍යන්තර භාවිතයන්ට අනුකූලව සුවිශේෂී අයිතිවාසිකම් හිමිකරුවන්ට උල්ලංඝනය කිරීම් වලින් ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක් ලබා දීම.නව යාන්ත්‍ර