අජ්මාන් ඔටුන්න හිමි කුමරු 'Ajman Vision 2030' එළිදක්වයි

අජ්මාන් ඔටුන්න හිමි කුමරු 'Ajman Vision 2030' එළිදක්වයි
අනාගතය සඳහා පුළුල් මාර්ග සිතියමක් සකස් කරන බවට අජ්මාන් හි උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සාමාජික සහ අජ්මාන් පාලක සහ අජ්මාන් හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ අජ්මාන් විධායක සභාවේ සභාපති ෂෙයික් හුමයිඩ් බින් රෂීඩ් අල් නුඅයිමිගේ අනුග්‍රහය යටතේ "Ajman Vision 2030" දියත් කර ඇත, එය එමිරේට්ස් තුළ විවිධ රාජ්‍ය සහ සමාජීය ආයතනවල