අබුඩාබි ක්ලැසික්ස් 2024 ලෝක ප්‍රකට ප්‍රසංගවල ආකර්ෂණීය දින දර්ශනය ඉදිරිපත් කරයි

අබුඩාබි ක්ලැසික්ස් 2024 ලෝක ප්‍රකට ප්‍රසංගවල ආකර්ෂණීය දින දර්ශනය ඉදිරිපත් කරයි
අබුඩාබි සංස්කෘතික හා සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව (DCT Abu Dhabi) විසින් Abu Dhabi Culture විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද Abu Dhabi Classics 2024 අතරතුරදී සිදුකිරීමට නියමිත විශිෂ්ට සම්භාව්‍ය ප්‍රසංග මාලාවේ පළමු මාලාව නිවේදනය කර ඇත. අතිරේක ප්‍රසංග නියමිත වේලාවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ප්‍රමුඛ පෙළේ ජා