තාක්‍ෂණ නවෝත්පාදන ආයතනය අතිශය ආරක්‍ෂිත ගෝලීය සන්නිවේදනය සඳහා අබුඩාබි ක්වොන්ටම් ඔප්ටිකල් ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටේෂන් එළිදක්වයි

තාක්‍ෂණ නවෝත්පාදන ආයතනය අතිශය ආරක්‍ෂිත ගෝලීය සන්නිවේදනය සඳහා අබුඩාබි ක්වොන්ටම් ඔප්ටිකල් ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටේෂන් එළිදක්වයි
තාක්ෂණික නවෝත්පාදන ආයතනය (TII), ප්‍රමුඛ ගෝලීය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සහ අබුඩාබි උසස් තාක්ෂණ පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ (ATRC) ව්‍යවහාරික පර්යේෂණ ස්ථම්භය අද අබුඩාබි ක්වොන්ටම් ඔප්ටිකල් ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටේෂන් (ADQOGS) විවෘත කරන බව නිවේදනය කළේය. අති නවීන පහසුකම්, අරාබි ලෝකයේ පළමු සහ MENA කලාපයේ විශාලතම