එමිරේට්ස් පදනම සහ PureHealth ඇක්ටිව් අබුඩාබි මුලපිරීම දියත් කරයි

එමිරේට්ස් පදනම සහ PureHealth ඇක්ටිව් අබුඩාබි මුලපිරීම දියත් කරයි
සංවර්ධන සහ වැටුණු වීරයන්ගේ කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති අධිකරණයේ නියෝජ්‍ය සභාපති අතිගරු Sheikh Theab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan මහතා ඉදිරියේ, එමිරේට්ස් පදනම PureHealth සමඟ හවුල් වී ඇක්ටිව් අබුඩාබි වැඩසටහන දියත් කර ඇත.2024 මාර්තු 18 වැනි දින සිට දින 14ක් පුරා වසරක යෝග්‍යතා ක්‍රියාකාරකම්වල වැඩසටහනක් හ