එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තුව 'Birds of Goodness' යටතේ ගාසා තීරයේ හයවන ආධාර ගුවන් යානය ක්‍රියාත්මක කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තුව 'Birds of Goodness' යටතේ ගාසා තීරයේ හයවන ආධාර ගුවන් යානය ක්‍රියාත්මක කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් හමුදාව සහ ඊජිප්තු ගුවන් හමුදාව විසින් උතුරු ගාසා තීරයේ පලස්තීන සහෝදරයන්ගේ දුක් වේදනා සමනය කිරීමට සහ ඔවුන්ට උපකාර කිරීම සඳහා හයවන මානුෂීය සහ සහන ආධාර ක්‍රියාත්මක කරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් විධානය නිවේදනය කළේය.දෙරටේම ඒකාබද්ධ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් හයවන