එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය රාමසාන් උත්සවය සම්පූර්ණ සූදානමකින් සහ විවිධ උත්සව සමඟ පිළිගනී

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය රාමසාන් උත්සවය සම්පූර්ණ සූදානමකින් සහ විවිධ උත්සව සමඟ පිළිගනී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එමිරාටි සිරිත් විරිත් සහ දයානුකම්පාවේ සහ ඉවසීමේ වටිනාකම් පිළිබිඹු කරන ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් සරසා ඇති වීදි සහ උත්සව සමඟ ශුද්ධ වූ රාමසාන් මාසය පිළිගැනීමට සූදානම් වේ.ආගමික කටයුතුමෙම වසරේ, ඉස්ලාමීය කටයුතු සහ පරිත්‍යාග පිළිබඳ සාමාන්‍ය අධිකාරිය විසින් ඊජිප්තුව