රාමසාන් සමයේදී සුඩානයේ සටන් විරාමයක් ඉල්ලා සිටින ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ යෝජනාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාදරයෙන් පිළිගනී

රාමසාන් සමයේදී සුඩානයේ සටන් විරාමයක් ඉල්ලා සිටින ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ යෝජනාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාදරයෙන් පිළිගනී
රාමසාන් සමයේදී සුඩානයේ මානුෂීය තත්වය අඛණ්ඩව පිරිහීම හේතුවෙන් සටන් විරාමයක් ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ යෝජනාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පිළිගෙන තිබේ.නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය (MoFA) මෙම පියවර සුඩාන පක්ෂ අතර අර්බුදය අවසන් කිරීමටත්, සුඩාන ජනතාව තවදුරටත් ද