සාජා නිශ්චල දේපල ගනුදෙනු පෙබරවාරි මාසයේදී ඩිරාම් බිලියන 3.1ක් වේ

සාජා නිශ්චල දේපල ගනුදෙනු පෙබරවාරි මාසයේදී ඩිරාම් බිලියන 3.1ක් වේ
සාජා නිශ්චල දේපල ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිශ්චල දේපල ගණුදෙණු සහ උකස් ව්‍යාපාර වාර්තාව මගින් 2024 පෙබරවාරි මාසයේදී විවිධ ප්‍රදේශ සහ නගර හරහා නිශ්චල දේපල ගනුදෙනු 4,458ක් සමඟ ඩිරාම් බිලියන 3.1 ක වෙළඳ පරිමාවක් අනාවරණය විය.මෙම ප්‍රතිඵලවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ සාජා හි දේපළ වෙළඳ