විදේශ කටයුතු ඇමති සහ අබ්දුල්ලා බින් සයීඩ් නවතම කලාපීය වර්ධනයන් ගැන සාකච්ඡා කරයි

විදේශ කටයුතු ඇමති සහ අබ්දුල්ලා බින් සයීඩ් නවතම කලාපීය වර්ධනයන් ගැන සාකච්ඡා කරයි
විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Canada විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය Mélanie Joly සමඟ ගාසා තීරයේ අවධානය යොමු කරමින් මැදපෙරදිග නවතම වර්ධනයන් සහ එහි මානුෂීය ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.මෙය සිදු වූයේ ඩුබායි හි දී ෂෙයික් අබ්දුල්ලා අමාත්‍ය ජොලි පිළිගැනීමේදී, එහිදී දෙපාර්ශවය