එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති කාර්යාලය, මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය, නාසා ආයතනය මානව අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය පුළුල් කිරීමේ සහයෝගීතාව සමරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ) සහ එක්සත් ජනපදයේ (එක්සත් ජනපදයේ) ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අද මානව අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ සහ ගගනගාමී පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීමට සහ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සහයෝගීතාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඔවුන්ගේ හවුල් කැපවීම යළිත් තහවුරු කළහ.එක්සත් අරාබි එමීර්