එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තුව ගාසා තීරයේ හත්වන මානුෂීය ආධාර ගුවන් යානයක් ක්‍රියාත්මක කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තුව ගාසා තීරයේ හත්වන මානුෂීය ආධාර ගුවන් යානයක් ක්‍රියාත්මක කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් හමුදාව සහ ඊජිප්තු ගුවන් හමුදාව විසින් උතුරු ගාසා තීරයේ "Birds of Goodness" මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස හත්වන මානුෂීය සහ සහන ආධාර ක්‍රියාත්මක කරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් විධානය නිවේදනය කර ඇත. යුද්ධයෙන් විනාශ වූ පලස්තීන ජනතාවගේ දුක් වේදනා සමනය කිරීම අරමුණු කර