ෆුජයිරා වාණිජ මණ්ඩලය දේශීය කෘෂිකාර්මික සහ පශු සම්පත් නිෂ්පාදන සඳහා සහාය ලබා දීම පිලිබඳ සාකච්ඡා කරයි

ෆුජයිරා වාණිජ මණ්ඩලය දේශීය කෘෂිකාර්මික සහ පශු සම්පත් නිෂ්පාදන සඳහා සහාය ලබා දීම පිලිබඳ සාකච්ඡා කරයි
ෆුජයිරා, 2024 මාර්තු 11 (WAM) - ෆුජයිරා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයට අනුබද්ධ දිබ්බ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී දිබ්බ රාමසාන් උත්සවය දියත් කිරීම සඳහා දැනට පවතින සූදානම පිළිබඳව එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සාකච්ඡා කළහ.Fujairah වාණිජ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සභාපති Suroor Hamad Al Zuhari ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැ