මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි හි සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා ඒකාබද්ධ ඩිජිටල් වේදිකාව පිළිබඳ නියෝගය නිකුත් කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි හි සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා ඒකාබද්ධ ඩිජිටල් වේදිකාව පිළිබඳ නියෝගය නිකුත් කරයි
ඩුබායි, 2024 මාර්තු 13 (WAM) - ඩුබායි හි පාලකයා ලෙස, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති, අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, ඩුබායි හි සමාගම් පිහිටුවීම සඳහා ඒකාබද්ධ ඩිජිටල් වේදිකාව පිළිබඳ 2024 අංක (13) නියෝගය නිකුත් කළේය. මෙම නියෝගය ඩුබායි හි ව්‍යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිර