රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර සිරකරුවන් හුවමාරු කර ගැනීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාර්ථකව මැදිහත්වෙයි

රුසියානු සමූහාණ්ඩුව සහ යුක්රේන ජනරජය අතර වහලුන් හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීමේ සාර්ථකත්වය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබේ.සමථකරණ ප්‍රයත්නවල සාර්ථකත්වය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව සහ යුක්රේන ජනරජය යන දෙඅංශයේම ශක්තිමත් මිත්‍ර සබඳතා