අබුඩාබි රේගුව අල් අයින් නගරයේ පරීක්ෂණ පද්ධතියට සහාය දක්වයි

අබුඩාබි රේගුව අල් අයින් නගරයේ පරීක්ෂණ පද්ධතියට සහාය දක්වයි
උපායමාර්ගික සැලැස්ම සහ ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවයන්ට අනුකූලව, අබුඩාබි රේගුවේ සාමාන්‍ය පරිපාලනය, Al Ain නගරයේ පිහිටි සිය ඉඩම් රේගු මධ්‍යස්ථාන වෙත කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධති සහ වේගවත් නොනවතින ස්කෑනිං තාක්‍ෂණයෙන් සහය දක්වන උසස් පරීක්ෂණ උපකරණ ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් සම්පූර්ණ කර ඇත.මෙම ව්‍යාපෘතියට ගෝලීය වශයෙන් පවතින