ඛාලිඩ් බින් මොහොමඩ් බින් සයිඩ් විසින් මහරා බින්ත් කලීඩ් අල් නහියන් ගේ අභාවය පිළිබඳව ශෝකය ප්‍රකාශ කරයි

ඛාලිඩ් බින් මොහොමඩ් බින් සයිඩ් විසින් මහරා බින්ත් කලීඩ් අල් නහියන් ගේ අභාවය පිළිබඳව ශෝකය ප්‍රකාශ කරයි
අබුඩාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු වන අතිගරු Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, අබුඩාබි හි Al Bateen majlis හි දී Sheikha Mahra bint Khaled bin Sultan Al Nahyan ගේ අභාවය පිළිබඳව ශෝකය ප්‍රකාශ කර ඇත.ඔහු අති උතුම් Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, අතිගරු Sheikh Tahnoun bin Saeed Al Nahyan සහ