"කලාපීය අර්බුද කළමනාකරණය කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුයි" - මොහොමඩ් අල් ගර්ගාවි

ඉදිරි අදියරේදී කලාපය සහ ලෝකය හැඩගස්වන ප්‍රධාන මාරුවීම් තුනක් කැබිනට් කටයුතු අමාත්‍ය සහ අරාබි උපාය මාර්ග සංසදයේ (ASF) සභාපති මොහොමඩ් බින් අබ්දුල්ලා අල් ගර්ගාවි ඉස්මතු කළේය.බදාදා ASF හි ඔහුගේ ආරම්භක ප්‍රකාශය අතරතුර, අල් ගර්ගාවි පැවසුවේ මෙම වසරේ සංසදයේ වේලාව තීරණාත්මක වේලාවක පැමිණෙන බවයි."අද, අපි කතා