ජාත්‍යන්තර හෝල්ඩින් සමාගම '2PointZero' පිහිටුවීම නිවේදනය කරයි

විවිධ සහ ගතික සමාගම් කිහිපයකින් සමන්විත මීළඟ පරම්පරාවේ හෝල්ඩින් සමාගමක් වන 2PointZero IHC වෙත පැවරීම IHC මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති බවට ජාත්‍යන්තර හෝල්ඩින් සමාගම (IHC) නිවේදනය කළේය.බහුවිධ අංශ පුරා විහිදෙන, පොදු පාලනය යටතේ පවතින ආයතනවල ව්‍යාපාරික සංයෝජන, 2PointZero පිහිටුවීමට ඒකාබද්ධ කර ඇති අතර, ඩිර