ජාත්‍යන්තර පුණ්‍යායතන සංවිධානය විසින් 'Tarahum - for Gaza' ව්‍යාපාරයට සහාය වීම සඳහා ඩිරාම් මිලියන 4ක්

ජාත්‍යන්තර පුණ්‍යායතන සංවිධානය විසින් 'Tarahum - for Gaza' ව්‍යාපාරයට සහාය වීම සඳහා ඩිරාම් මිලියන 4ක්
පලස්තීනුවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා දියත් කරන ලද "Tarahum- for Gaza" ව්‍යාපාරයට සහය දැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පුණ්‍යායතන සංවිධානයේ (ICO) භාරකාර මණ්ඩලයේ සභාපති Sheikh Mohamed bin Abdullah Al Nuaimi විසින් ඩිරාම් මිලියන 4 ක චෙක්පතක් Ajman හි Emirates Red Crescent (ERC) මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ මොහොමඩ් ඕමාර් අල්