ඉහළම සමාගම් 16 ඩිරාම් ට්‍රිලියන 2.7ක් ලබා ගැනීමත් සමඟ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෙළඳපල වටිනාකම ඉහළ යයි

ඉහළම සමාගම් 16 ඩිරාම් ට්‍රිලියන 2.7ක් ලබා ගැනීමත් සමඟ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෙළඳපල වටිනාකම ඉහළ යයි
2024 ජනවාරි වන විට, දේශීය හුවමාරුවල ලැයිස්තුගත කර ඇති ඉහළම ජාතික සමාගම් 16 හි සමස්ත වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය AED ට්‍රිලියන 2.7 ක් විය. සැලසුම් කර ඇති වෙළඳපල ව්‍යාප්තිය සහ දැනට පවතින තක්සේරු කිරීම් AED ට්‍රිලියන 3.6 ඉක්මවීම මගින් මෙහෙයවනු ලබන අතර, මෙම අගය සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අත්විඳීමට අපේක්ෂා කරන අතර