ඩුබායි ඩියුටි ෆ්‍රී 2023 දී ඩිරාම් බිලියන 7.8 ඉක්මවූ සර්වකාලීන වාර්තාගත විකුණුම් අත්කර ගනී

ඩුබායි ඩියුටි ෆ්‍රී 2023 දී ඩිරාම් බිලියන 7.8 ඉක්මවූ සර්වකාලීන වාර්තාගත විකුණුම් අත්කර ගනී
ඩුබායි ඩියුටි ෆ්‍රී වෙනුවෙන් අලුත් අවුරුද්ද ආරම්භ වූයේ 2023 වසර සඳහා ඩිරාම් බිලියන 7.885 (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.16) ක සර්වකාලීන විකුණුම් වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, එය පෙර වසරට වඩා සියයට 24.39 ක වැඩිවීමක් සහ පෙර වසරට වඩා සියයට 6.40 ක ඉහළ යාමකි.දෙසැම්බර් මාසය අවසන් වූයේ ඩිරාම් මිලියන 807.6 (US