2023 අවසන් වන විට පුද්ගලික අංශයේ සේවය කරන එමිරාටිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 92,000 ඉක්මවයි

2023 අවසන් වන විට පුද්ගලික අංශයේ සේවය කරන එමිරාටිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 92,000 ඉක්මවයි
උප සභාපති, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය, ජනාධිපති උසාවියේ සභාපති සහ එමිරාටි ටැලන්ට් තරඟකාරී කවුන්සිලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති, මානව සම්පත් සහ එමිරේටේෂන් අමාත්‍යාංශයේ (MoHRE) සභාපති අතිගරු ෂෙයික් මන්සූර් බින් සයිඩ් අල් නහියන්ගේ නායකත්වය සහ සහයෝගය යටතේ ) 2023 අවසන් වන විට පුද්ගලික අංශයේ සේවය කරන එමිරේට්ස්