'පවුල: අපේ ජාතියේ පදනම' යන තේමාව ඉස්මතු කරමින් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 දියත් කරයි

'පවුල: අපේ ජාතියේ පදනම' යන තේමාව ඉස්මතු කරමින් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 දියත් කරයි
අද ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 දියත් කළේ 2033 දක්වා දශකය සඳහා 'පවුල: අපේ ජාතියේ පදනම' යන තේමාව ඉස්මතු කරමින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති සහ ඩුබායි පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 දියත් කරයි.ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 දියත් කිරී