නීතිපතිවරයා මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයට සම්බන්ධ විත්තිකරුවන් 84 දෙනෙකු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අධිකරණයට යොමු කරයි

නීතිපතිවරයා මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයට සම්බන්ධ විත්තිකරුවන් 84 දෙනෙකු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අධිකරණයට යොමු කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ භූමියේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සිදුකිරීමේ අරමුණින් තවත් රහසිගත සංවිධානයක් පිහිටුවීම යන චෝදනා එල්ලවූ විත්තිකරුවන් 84 දෙනෙකු, බොහෝ දුරට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ ත්‍රස්ත සංවිධානයේ සාමාජිකයින්, චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගය සඳහා එක්සත් අරාබි