සාජා පාලකයා විසින් 2024 වසර සඳහා ඩිරාම් බිලියන 40.832 ක් අයවැය වශයෙන් අනුමත කරයි

සාජා පාලකයා විසින් 2024 වසර සඳහා ඩිරාම් බිලියන 40.832 ක් අයවැය වශයෙන් අනුමත කරයි
2024 සඳහා සාජා හි සාමාන්‍ය අයවැය අනුමත කරන ලද අතර, සම්පූර්ණ වියදම් දළ වශයෙන් AED40.832 බිලියන, එමිරේට්ස් ඉතිහාසයේ විශාලතම, මූල්‍ය තිරසාරත්වය ළඟා කර ගන්නා, යහපත් ජීවන රටාවක් සහතික කරන සහ සමාජ ආරක්ෂාව සහ තිරසාර බව සහතික කරන අයවැයක් උත්තරීතර මණ්ඩල සාමාජික සහ සාජාහි පාලක අතිගරු ෂෙයික් ආචාර්ය සුල්තාන් බ