2024 දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය මට්ටමින් ප්‍රගතිශීලී නීති සම්පාදනය කිරීම පිලිබඳ අවධානය යොමු කරයි

2024 දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය මට්ටමින් ප්‍රගතිශීලී නීති සම්පාදනය කිරීම පිලිබඳ අවධානය යොමු කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 ආරම්භ කරන්නේ නව නීති සහ තීරණ හරහා එහි විස්තීර්ණ සංවර්ධන අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමිනි.රට විවිධ අංශවල ජයග්‍රහණ අපේක්ෂා කරන අතර ප්‍රථම වතාවට ගෝලීය සිදුවීම් සහ අවස්ථාවන් සඳහා සත්කාරකත්වය ලබා දීමට සූදානම් වේ. වත්මන් වසරේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය