ස්මාර්ට් සහ ස්වයංක්‍රීය සංචලනය සඳහා අබුඩාබි DRIFTx සත්කාරකත්වය සපයයි

Global MICE Organization Limited (GMOLx) අද දින ගුවන්, ගොඩබිම සහ මුහුද හරහා ස්මාර්ට් සහ ස්වයංක්‍රීය සංචලනයේ අනාගතය ඉදිරියට ගෙන යාමට කැප වූ ජාත්‍යන්තර චින්තන-නායකත්ව සහ ප්‍රදර්ශන වේදිකාවක් වන DRIFTx අබුඩාබි හි දියත් කරන බව නිවේදනය කළේය.මෑතකදී අබුඩාබි හි ස්මාර්ට් සහ ස්වයංක්‍රීය වාහන කර්මාන්ත (SAVI) ප