ගිනිකෙළි සංදර්ශන සමඟ RAK ගිනස් ලෝක වාර්තා දෙකක් පිහිටුවයි

ගිනිකෙළි සංදර්ශන සමඟ RAK ගිනස් ලෝක වාර්තා දෙකක් පිහිටුවයි
රාස් අල් කයිමා නව වසර පිළිගත්තේ මිනිත්තු අටක් දිග ගිනිකෙළි සහ ඩ්‍රෝන් සංදර්ශණයක් සමඟින් තවත් වාර්තාගත ලෙස නව ගිනස් ලෝක වාර්තා දෙකක් පිහිටුවමින් රාස් අල් කයිමා වෙරළ තීරයේ කිලෝමීටර් 4.5 ක දුරින් අහස ආලෝකමත් කළ විස්මිත දර්ශනයකිනි.ජනප්‍රිය ගිනිකෙළි අලුත් අවුරුදු සංදර්ශන සඳහා දැනටමත් ගිනස් ලෝක වාර්තා කි