කාබන් විමෝචනය අවම කිරීම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම පිළිබඳව ඩුබායි මාර්ග සහ ප්‍රවාහන අධිකාරිය පැසසුමට ලක් කෙරේ

කාබන් විමෝචනය අවම කිරීම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම පිළිබඳව ඩුබායි මාර්ග සහ ප්‍රවාහන අධිකාරිය පැසසුමට ලක් කෙරේ
ඩුබායි හි මාර්ග සහ ප්‍රවාහන අධිකාරිය (RTA) වානිජ ප්‍රවාහන ආයතන, විශේෂයෙන්ම ට්‍රක් රථ සහ බර වාහන ධාවනය කරන ආයතන, ඒවායේ පිටවන ද්‍රව්‍යවලින් කාබන් විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම පිළිබඳව ප්‍රශංසා කර ඇත. මෙම කැපවීම සියයට 98 ක පමණ ආකර්ෂණීය අනුකූලතා අනුපාතයකට හේතු වී ඇත.මෑතකදී, බලපත්‍ර ක්‍ර