එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ CEPA ගිවිසුම් 2023 දී ප්‍රබල වර්ධනයක් අත්කර ගනී

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විස්තීර්ණ ආර්ථික සහයෝගිතා ගිවිසුම් වැඩසටහන (CEPA) 2023 දී ප්‍රබල වර්ධනයක් අත්කර ගෙන ඇති බවත්, ගිවිසුම් තුනක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බවත්, තවත් ගිවිසුම් දෙකක් අත්සන් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවත්, එකඟ වූ හතරක් සමඟින් - වැඩසටහන දියත් කිරීමෙන් පසු මුළු CEPA හ