අඛණ්ඩ හවුල්කාරිත්වය, සහයෝගීතාවය සහ සංවාදය තුළින් සාමය, ස්ථාවරත්වය සහ සෞභාග්‍යය පිළිබඳ මූලධර්ම පුළුල් කිරීමේ නොසැලෙන අධිෂ්ඨානයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 වසරට ප්‍රවේශ වෙයි

අඛණ්ඩ හවුල්කාරිත්වය, සහයෝගීතාවය සහ සංවාදය තුළින් සාමය, ස්ථාවරත්වය සහ සෞභාග්‍යය පිළිබඳ මූලධර්ම පුළුල් කිරීමේ නොසැලෙන අධිෂ්ඨානයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 වසරට ප්‍රවේශ වෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එහි ප්‍රඥාවන්ත නායකත්වයේ විධානයන් යටතේ, හවුල්කාරිත්වයන් ශක්තිමත් කිරීම, බහුපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ අර්ථවත් සංවාදයක් පෝෂණය කිරීම තුළින් කලාපය තුළ සහ ඉන් ඔබ්බට සාමය, ස්ථාවරත්වය සහ සෞභාග්‍යයේ මූලධර්ම ව්‍යාප්ත කිරීමට අධිෂ්ඨානශීලී අධිෂ්ඨානයකින් යුතුව 2024 වෙත ප