2023 දී ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොළ වෙත නව ආයෝජකයින් 57,000 ක් ඇදී එයි

2023 දී ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොළ වෙත නව ආයෝජකයින් 57,000 ක් ඇදී එයි
ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොල (DFM - Dubai Financial Market) විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත වලට අනුව, ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොලේ (ඩීඑෆ්එම්) තැරැව්කාර සමාගම් 2023 දී නව ආයෝජක ගිණුම් 57,054 ක් විවෘත කර ඇති අතර, එය පෙර වසරට වඩා 12.5% ​​ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සමාගම් ලැයිස්තුගත කිරීම