ෂෙයික් සයීඩ් උත්සවය 2024 අලුත් අවුරුදු සැමරුම් අතරතුර ගිනස් ලෝක වාර්තා 4ක් බිඳ දමයි

ෂෙයික් සයීඩ් උත්සවය 2024 අලුත් අවුරුදු සැමරුම් අතරතුර ගිනස් ලෝක වාර්තා 4ක් බිඳ දමයි
අබුඩාබියේ Al Wathba ප්‍රදේශයේ Sheikh Zayed උත්සවය ගිනස් ලෝක වාර්තා 4ක් බිඳ දමමින් සුවිශේෂී සංදර්ශන සහ විශේෂාංග සහිතව 2024 නව වසර සැමරුවා. මෙයට දර්ශනීය ගිනිකෙළි සංදර්ශනයක් සහ මිනිත්තු 60 ක ඩ්‍රෝන් සංදර්ශනයක් ඇතුළත් වූ අතර ජාත්‍යන්තර ප්‍රසංග සහ වැඩසටහන් සමඟ අමුත්තන්ට ප්‍රීතිමත් සහ සංස්කෘතික වාතාවරණයක