කර්මාන්ත දැවැන්තයින් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව

කර්මාන්ත දැවැන්තයින් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව
නව මාධ්‍ය ඇකඩමිය විසින් සංවිධානය කරන ලද බිලියන 1 අනුගාමික සමුළුව, නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත, ඩිජිටල් මාධ්‍ය, ආයෝජන, මූල්‍ය, ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසායකත්වය යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්ගේ සහ ට්‍රේල් බ්ලේසර්වරුන්ගේ ප්‍රභූ ලැයිස්තුවක් හෙළිදරව් කර ඇත දෙවන සංස්කරණය 2024 ජනවාරි 10 සහ 11 යන දිනවල ඩුබායි හ