රක්ෂණ අංශය මාස නවයක් තුළ වත්කම් ඩිරාම් බිලියන 11.5කින් ඉහළ යෑමක් වාර්තා කරයි

රක්ෂණ අංශය මාස නවයක් තුළ වත්කම් ඩිරාම් බිලියන 11.5කින් ඉහළ යෑමක් වාර්තා කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රක්ෂණ අංශය අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර, 2023 පළමු මාස ​​නවය තුළ මුළු වත්කම්වල 9.6% ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන අතර, තුන්වන කාර්තුව අවසන් වන විට ඩිරාම් බිලියන 131.6 දක්වා ළඟා විය. මෙය වසර අවසාන 2022 අගයට සාපේක්ෂව AED බිලියන 120.1 ක වත්කම්වල ආකර්ෂණීය AED බිලියන