ෂේයිකා Mahra bint Khaled Al Nahyan ගේ අභාවය පිළිබඳ ලෝක නායකයින්ගෙන් ශෝක පණිවිඩ ගලා එයි

ෂේයිකා Mahra bint Khaled Al Nahyan ගේ අභාවය පිළිබඳ ලෝක නායකයින්ගෙන් ශෝක පණිවිඩ ගලා එයි
අතිගරු Sheikha Mahra bint Khaled bin Sultan Al Nahyan මහත්මියගේ අභාවය පිළිබඳව ජනාධිපති අති උතුම් Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan අද ශෝකය පළ කළේය.පැමිණ සිටි අය මියගිය අයගේ පවුලේ අයට සිය සංවේගය හා ශෝකය ප්‍රකාශ කළේ ඇයගේ ආත්මයට දයාව ලැබෙන බවත් ඇගේ පවුලේ අයට සහ ආදරය කරන අයට මෙම කාලය තුළ ශක්තිය හා සැන