2023 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය තිරසාරත්වය කරා ගමන් කරනු ලැබූ කාර්යබහුල වසරක්

2023 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය තිරසාරත්වය කරා ගමන් කරනු ලැබූ කාර්යබහුල වසරක්
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2023 සමුගැනීම සඳහා ලංසු තබන අතර, 'තිරසරයේ වසර' ලෙස නම් කර ඇති වසර, දේශීයව සහ ගෝලීය වශයෙන් පුළුල් පරාසයක ක්ෂේත්‍ර හරහා සාර්ථක වූ මංපෙත් සමඟින් අවසන් වේ.තිරසාර ධාවනය- රටවල් 197 ක සහ යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයින් විසින් සම්මත කරන ලද දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ඓතිහාසික ‘එක්සත් අරාබ