නොවැම්බර් මාසයේදී ගුවන් භාණ්ඩ ඉල්ලුම 8.3% කින් ඉහළ යයි

නොවැම්බර් මාසයේදී ගුවන් භාණ්ඩ ඉල්ලුම 8.3% කින් ඉහළ යයි
ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය (IATA) විසින් 2023 නොවැම්බර් ගෝලීය ගුවන් භාණ්ඩ වෙලඳපොල සඳහා දත්ත නිකුත් කරන ලද අතර එය දළ වශයෙන් වසර දෙකක දී වසරින් වසර ශක්තිමත්ම වර්ධනය පෙන්නුම් කරයි.මෙය 2022 නොවැම්බරයේ දුර්වලතාවය නිසා අර්ධ වශයෙන් සිදු වූ නමුත්, ගුවන් භාණ්ඩ සඳහා වන ඉල්ලුම ශක්තිමත් කිරීමේ අඛණ්ඩ සිව්ව