බදු අනුකූලතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය Etihad ණය කාර්යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි

බදු අනුකූලතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය Etihad ණය කාර්යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි
ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය (FTA) ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ කාර්යාංශයේ සේවාවන් සහ ණය තොරතුරු වලින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන ආයතනවලින් නිරන්තරයෙන් ණය තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා අනිවාර්ය කර ඇති ෆෙඩරල් ආයතනය වන Etihad Credit Bureau සමඟ සාමාජික ගිව