අමීර් ගෝමා ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සි ඩිජිටල්කරණයට පරිණාමය වී ඇති ආකාරය ඉස්මතු කරයි

සාම්ප්‍රදායික පුවත්පත් කලාවේ සහ සමාජ මාධ්‍යයේ සන්ධිස්ථානයක, ඩුබායි හි පැවති බිලියනයක අනුගාමික සමුළුවේ 2 වන සංස්කරණයේ සමාරම්භක දිනයේ පැවති 'ඔබේ පුවත්පත් කලාව සමාජ මාධ්‍ය හරහා අලෙවි කරන්නේ කෙසේද' යන වැඩමුළුව, ඩිජිටල් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයන් මාධ්‍යයේ පරිවර්තනීය උපාය මාර්ග ගැඹුරින් ගවේෂණය කළේය.Bloomberg