ගාසා වැසියන් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආධාර රැගත් ට්‍රක් රථ 10 ක් රෆා හරස් මාර්ගය හරහා ගාසාවට ඇතුලත් වේ

ගාසා වැසියන් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආධාර රැගත් ට්‍රක් රථ 10 ක් රෆා හරස් මාර්ගය හරහා ගාසාවට ඇතුලත් වේ
ගාසා තීරයේ පදිංචිකරුවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මානුෂීය ආධාර රථ පෙළක් රෆා හරස් මාර්ගයට පැමිණ තිබේ. පවතින ගැටුම් මධ්‍යයේ දැඩි ශීත සෘතුවකට මුහුණ දෙන පලස්තීනුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය සහන ගෙන ඒම සඳහා “ඔවුන්ගේ උණුසුම වන්න” යන මාතෘකාව යටතේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වාර්ෂික ශීත ප්‍රචාරණ ව්‍