මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අන්තර්ගත නිර්මාපකයින්ට සහාය වීම සඳහා ඩිරාම් මිලියන 150 ක අරමුදලක් වෙන් කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අන්තර්ගත නිර්මාපකයින්ට සහාය වීම සඳහා ඩිරාම් මිලියන 150 ක අරමුදලක් වෙන් කරයි
අන්තර්ගත නිර්මාපකයින්ට සහය දැක්වීමට සහ වසර පුරා සහයෝගය ලබා දෙන ස්ථිර බලපෑම් මූලස්ථානයක් පිහිටුවීමට ඩිරාම් මිලියන 150 ක් වටිනා අරමුදලක් වෙන් කිරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති සහ ඩුබායි පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් නියෝග කළේය.ඩුබායි හි නව මාධ්‍ය ඇකඩමිය විසි