බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව අන්තර්ගත නිර්මාපකයින්ට ඩොලර් බිලියනයක කර්මාන්තයේ තම සලකුණ තැබිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා දෙයි

බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව අන්තර්ගත නිර්මාපකයින්ට ඩොලර් බිලියනයක කර්මාන්තයේ තම සලකුණ තැබිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා දෙයි
අන්තර්ගත නිර්මාණය සහ නිර්මාපකයින් සඳහා වන ලොව විශාලතම රැස්වීමේ දෙවන සංස්කරණය වන බිලියනයක අනුගාමික සමුළුව, ඩුබායි හි පැවති 2-දින ප්‍රදර්ශනයේදී ගෝලීය ප්‍රවීනයන්ගේ බලගතු තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සමඟින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 250 ක කර්මාන්තයේ අසීමිත අනාගත විභවයන් වෙත නව කවුළු විවෘත කර ඇත."අපට ලොව පුරා අන්තර්ගත න