ආර්ථික අමාත්‍යාංශය නව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීතිය සමාලෝචනය කරයි

ආර්ථික අමාත්‍යාංශය නව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීතිය සමාලෝචනය කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන නීති සම්පාදනය සහ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ ප්‍රධාන වර්ධනයන් සමාලෝචනය කරන ලද අතර, ආර්ථික අමාත්‍යාංශය අද කෙටි සැසියක් පැවැත්වීය.පාරිභෝගික ආරක්ෂාව පිළිබඳ 2020 අංක 15 දරන ෆෙඩරල් නීතිය සංශෝධනය කරමින් 2023 අංක 5 දරන ෆෙඩරල් ආඥා පනත සහ 2