එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ භූ සංචාරක ව්‍යාපාරය 'World's Coolest Winter' ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ භූ සංචාරක ව්‍යාපාරය 'World's Coolest Winter' ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය යනු උස් කඳු සහ ගැඹුරු නිම්නවල සිට සිත් ඇදගන්නාසුළු වෙරළ තීරයන් සහ වැලි කඳු මාරු කිරීම දක්වා භූ විද්‍යාත්මක වස්තු රාශියකට නිවහනකි. මෙම භූ විද්‍යාත්මක විවිධත්වය, රටේ උණුසුම් ශීත දේශගුණය සමඟ ඒකාබද්ධව, එය භූ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි.භූ සංචාරක ව්‍යාපාර