එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංචාරක අංශය 2024 දී ශක්තිමත් කාර්ය සාධන දර්ශක සමඟින් ඉහළ යෑමක් වාර්තා කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වත්මන් වසරේ ආරම්භයේ සිට ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සහ වර්ධනයේ රැල්ලක් අත්විඳ ඇති අතර, එම අංශයේ සියලුම අංශවල ඉහළ කාර්ය සාධන දර්ශක මගින් ඉස්මතු කර ඇත. විශේෂයෙන්ම ඉදිරි කාලපරිච්ඡේදය තුළ රට විසින් සත්කාරකත්වය සපයන ගෝලීය සිදුවීම් සහ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ කාර්යබහ