2024 මුල් භාගයේදී අබුඩාබි දේපල වෙළඳාම් ගනුදෙනු ඩිරාම් බිලියන 1.9 ඉක්මවයි

විවිධ වර්ගයේ නිශ්චල දේපල ඒකකවල විකුණුම් සහ උකස් ගනුදෙනු 348 කින් සමන්විත 2024 පළමු සති දෙක තුළ අබුඩාබි එමිරේට් හි නිශ්චල දේපල ගණුදෙණු ආසන්න වශයෙන් ඩිරාම් බිලියන 1.9 ක් විය.අබුඩාබි හි මහ නගර සහ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධ "DARI" වේදිකාවට අනුව, උකස් ගනුදෙනු 215ක් ලියාපදිංචි කිරීම හරහා එමිරේට්ස්