එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ කසකස්තානය දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ කෘත්‍රිම බුද්ධි ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජන සහයෝගීතාව පිළිබඳ ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ කසකස්තානය දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ කෘත්‍රිම බුද්ධි ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජන සහයෝගීතාව පිළිබඳ ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජන අමාත්‍යාංශය විසින් කසකස්තාන් ජනරජයේ ඩිජිටල් සංවර්ධන, නවෝත්පාදන සහ අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ ස්වෛරී ධනය අරමුදල වන Samruk-Kazyna සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් (MoU) අත්සන් කර ඇත.මෙම උපායමාර්ගික ගිවිසුම මගින් කසකස්තානයේ දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ කෘතිම බුද්ධි (AI) ව්‍යාපෘති ස